เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษา ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมพลังงาน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

Ph.D Mechanical Engineering

M.Eng Mechanical Engineering

M.Sc. Science Education

M.B.A. Business Administration

ชีวิตนักศึกษา
ลาดกระบังชุมพร

ชายหาดพระจอมเกล้า
Scroll to Top