HEADLINE NEWS

ประชุมวิชาการ IAMBEST2019

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (IAMBEST 2019)

30 - 31 พฤษภาคม 2562 โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Read more

น้อมรำลึกกรมหลวงชุมพร

บุคลากร นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และได้ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระหลักเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ถวายความจงรักภักดี

โดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ถวายความจงรักภักดี และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ประดับตกแต่งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

TCAS62รอบ4 Admission

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS62 รอบที่ 4 Admission 9 - 19 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัครทางเว็ปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/th

นักวิจัยรับสองรางวัลประชุมวิชาการ

นักวิจัยจากวิทยาเขตชุมพร ได้รับรางวัลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 "ผลงานวิจัยระดับดีมาก" : ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ "ผลงานวิจัยระดับดี" : ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

พัฒนาโรงเรียนเขตเทศบาลชุมโค

การระดมความคิดเห็นและสำรวจความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชุมโค สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

KMITL What's Next

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมรับฟังแนวทางการทำงาน ผ่านระบบ Teleconference จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ในหัวข้อ KMITL What's Next? พร้อมปรับตัว ในยุค Disruption

ปัจฉิมนิเทศ ปี2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร กล่าวให้โอวาท และกิจกรรมเสวนาบนเวที หัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ภาคการทำงานของนักศึกษา

กำหนดการ TCAS62

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

ข่าวประกาศนักศึกษา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

TCAS62 รอบ 4 Admission

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS62 รอบที่ 4 Admission 9 - 19 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัครทางเว็ปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/th

สอบตรง ปวส. ต่อ ป.ตรี ปี62

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบวันที่ 1 พ.ค. - 14 มิถุนายน 2562

รับสมัครปริญญาโท ปี2562

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มี.ค. - 21 มิ.ย. 2562 เครื่องกล พืชสวน การศึกษาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ

กำหนดการนักศึกษาใหม่ 2562

กำหนดการกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS62รอบ3 การสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด เอกสาร และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS ประจำปี2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

TCAS62 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS62 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน 17 - 29 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครทางเว็ปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://mytcas.com/

สอบสัมภาษณ์ TCASรอบโควตา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS62รอบที่2 โควตา

กำหนดการต่างๆ พระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รายละเอียด TCAS62รอบที่2 โควตา สำหรับ ม.6 หรือเทียบเท่า

รับสมัครหอพักนักศึกษา

(ปิดรับสมัครชั่วคราว) การรับสมัครนักศึกษา หอพักภายในวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบตรง ปวส.62

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 8 มีนาคม 2562

ประกาศผล ป.ตรี โควตา ปวส.62

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 8 มีนาคม 2562

รับสมัคร"โควตา" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ธ.ค. - 8 มี.ค. 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัคร"สอบตรง" ปวส. ปี62

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ธ.ค. - 8 มี.ค. 2562 โดยรับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศผลโควตา ปวส.62

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ประกาศ สมัครทุนการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
.
.
.
.

ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ฝึกอบรม

รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนจ้างด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

รับสมัครอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

คลิปวิดีโอ

แนะนำหลักสูตร ลาดกระบังชุมพร

แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของ พระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Prince of Chumphon

แนะนำ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตุลาคม 2561

ถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร61

บรรยากาศถ่ายภาพหมู่พิธีปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม ''การสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อเเพะ"

Smart Classroom

บันทึกการสอน ดร.มัลลิกา สุบงกฎ วิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ห้อง Smart Classroom พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร

KBAC

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Betagro Area-based Chumko Community Collaboration (KBAC)

ความร่วมมือ (MOU)