เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
natapron

ณฐพร เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wannida

วรรณนิดา นพเกื้อ

นักวิชาการศึกษา
nutta

ณัฎฐา ชูรังสฤษฎิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thaworn

ถาวรณ์ สุบรรณรัตน์

นักวิชาการเกษตร
chativut

ชาติวุฒิ พลนิล

นักวิชาการสัตวบาล
jiraphon

จิราภรณ์ ใจเอื้อ

นักประชาสัมพันธ์
chayanard

ชญนาถ ศรีสรนัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

patcharat

เพชรรัตน์ แสงศิริ

นักวิชาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

tippawan

ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
muntita

มัณทิตา โสมปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
jiraporn

ดร.จิราพร หาญกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
anchalee

อัญชลี แก้วรักษ์

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
supaphon

สุภาพร ใสสะอาด

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
umawadee

อุมาวดี รักชื่อ

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
nithinun

นิธินันท์ มั่งมี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
pantipa

พรรณทิพา กำลังใบ

นักวิชาการเงินและบัญชี
numfon

น้ำฝน สุริยะธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
tidaporn

ธิดาพร จิตรภิรมย์

นักวิชาการพัสดุ
pimchanok

พิมพ์ชนก ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการพัสดุ
jureerut

จุรีรัตน์ ชอบสอน

นักวิชาการพัสดุ
janjira

เจนจิรา หนูวงษ์

นักวิชาการพัสดุ
umaporn

อุมาพร รัตนพันธ์

นิติกร
naraon

นาราอร สว่างวงศ์

นักวิชาการเกษตร
phoowadon

ภูวดล ประพฤติดี

นักวิชาการเกษตร
chayaphon

ชยพล พลนาการ

วิศวกร

งานอาคารสถานที่

sayan

สายันต์ ศักดิ์ปฏิฐา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
choosak

ชูศักดิ์ มั่งมี

ช่างเทคนิค
sanon

สานนท์ จันทเณร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
anucha

อนุชา จันทเณร

ช่างไม้
suntorn

สุนทร ทองชะฎา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ระบบประปา

sayan

สายันต์ อสิอุโค

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
sompong

สมพงษ์ แก้วรักษ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
boy

บอย ทรัพย์ปานา

พนักงานขับรถยนต์
aekkachai

เอกชัย เพียรมาก

พนักงานขับรถยนต์
kriangkrai

เกรียงไกร ขาวสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์
peerawith

พีรวิชญ์ แก้วรักษ์

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

warunya

วรัญญา ไชยชาญยุทธ์

นักวิชาการศึกษา

อาคารสถานที่

natthakritta

ณัฐกฤตา สายธนู

นักวิชาการศึกษา

อาคารสถานที่

kannika

กรรณิการ์ หนูยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารสถานที่

pitcha

พิชชา เขมานุวงศ์

สถาปนิก
napassorn

นภัสสร บุญทะระหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารสถานที่

sommit

สมมิตร์ เพชรคีรี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
boonnam

บุญนำ เอาไชย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
viroon

วิรุน พิมพ์สุวรรณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
sarawut

สราวุธ สวัสดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
waraporn

วราพร สังฆพรร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
naphaporn

นภพร แสนสุขกะโต

บรรณารักษ์
pitsacha

พิสชา บัวครื้น

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

habebah

ฮาบีบ๊ะ สตอหลง

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

nantikan

นันทิกานต์ กล้าเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบัณฑิตศึกษา EdPEx, ITA

kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

นักวิเทศสัมพันธ์
raveewan

ระวีวรรณ อินทรสะโก

นักวิชาการศึกษา

ประสานงานภาควิชา สารบรรณ

naiyana

นัยนา เหล็กแก้ว

นักวิชาการศึกษา

ประสานงานภาควิชา

srisuda

ศรีสุดา บรรยงคิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษา

siriporn

สิริพร อินทสิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กิจการนักศึกษา

kanchana

กาญจนา ม่วงทองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

บริหารการวิจัย

apisara

อภิสรา จันทร์นิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารการวิจัย

varunee

วารุณี สอนสังเสน

นักวิชาการศึกษา

ทะเบียนและประมวลผล

vipawadee

วิภาวดี ครุฑศึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ทะเบียนและประมวลผล

akkharat

อัครัช จันทร์ทับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
udomsit

อุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chairat

ไชยรัตน์ เพชรคีรี

วิศวกร

วิศกรรมเครื่องกล

sirikwan

ศิริขวัญ สุดวัดแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

nataporn

ณฐพร สังขรเขต

นักวิทยาศาสตร์

ประมงและทรัพยากรทางน้ำ

naree

นารี พันธุ์จินดาวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

ปฐพีวิทยา

sasidara

ศศิดารา เจริญศิริ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

orasa

อรสา ชูละเอียด

นักวิทยาศาสตร์

เคมี

nopadol

นพดล เกตุพิมล

นักวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

sittiporn

สิทธิพร ทองภูเบศร์

นักวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

patipat

ปฏิพัฒน์ ศรีสงคราม

นักวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

jaturong

จตุรงค์ เกตุนิมิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

narudon

นฤดล อินทรโยธา

นักประชาสัมพันธ์
Chonchanok

ชนน์ชนก ชุมพินิจ

นักวิชาการเกษตร

สัตวศาสตร์

Apirak

อภิรักษ์ พิทักครุฑ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประมงและทรัพยาการทางน้ำ

thodsaphon.ph

ทศพล พูลสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตร

พืชสวน

Scroll to Top