เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
natapron

ณฐพร เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wannida

วรรณนิดา นพเกื้อ

นักวิชาการศึกษา
umawadee

อุมาวดี รักชื่อ

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
chayanard

ชญนาถ ศรีสรนัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jiraphon

จิราภรณ์ ใจเอื้อ

นักประชาสัมพันธ์
umaporn

อุมาพร รัตนพันธ์

นิติกร
jiraporn

ดร.จิราพร หาญกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
tippawan

ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
muntita

มัณทิตา โสมปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
anchalee

อัญชลี แก้วรักษ์

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
chintana

จินตนา อมรามร

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
supaphon

สุภาพร ใสสะอาด

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
nithinun

นิธินันท์ มั่งมี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
numfon

น้ำฝน สุริยะธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
jeeranai

จีระนัย กาลพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
pantipa

พรรณทิพา กำลังใบ

นักวิชาการเงินและบัญชี
janjira

เจนจิรา หนูวงษ์

นักวิชาการพัสดุ
tidaporn

ธิดาพร จิตรภิรมย์

นักวิชาการพัสดุ
pimchanok

พิมพ์ชนก ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการพัสดุ
jureerut

จุรีรัตน์ ชอบสอน

นักวิชาการพัสดุ
naraon

นาราอร สว่างวงศ์

นักวิชาการเกษตร
phoowadon

ภูวดล ประพฤติดี

นักวิชาการเกษตร
chayaphon

ชยพล พลนาการ

วิศวกร
sommit

สมมิตร์ เพชรคีรี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
anucha

อนุชา จันทเณร

ช่างไม้
viroon

วิรุน พิมพ์สุวรรณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
nutthapong

ณัฐพงศ์ เทียมสุวรรณ

ช่างเทคนิค
suntorn

สุนทร ทองชะฎา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
boonnam

บุญนำ เอาไชย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
sayan

สายันต์ ศักดิ์ปฏิฐา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
sayan

สายันต์ อสิอุโค

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
sompong

สมพงษ์ แก้วรักษ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
sanon

สานนท์ จันทเณร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
choosak

ชูศักดิ์ มั่งมี

ช่างเทคนิค
kriangkrai

เกรียงไกร ขาวสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์
boy

บอย ทรัพย์ปานา

พนักงานขับรถยนต์
aekkachai

เอกชัย เพียรมาก

พนักงานขับรถยนต์
warunya

วรัญญา ไชยชาญยุทธ์

นักวิชาการศึกษา
natthakritta

ณัฐกฤตา สายธนู

นักวิชาการศึกษา
kanchana

กาญจนา ม่วงทองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
pitsacha

พิสชา บัวครื้น

นักวิชาการศึกษา
habebah

ฮาบีบ๊ะ สตอหลง

นักวิจัย
kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

นักวิเทศสัมพันธ์
raveewan

ระวีวรรณ อินทรสะโก

นักวิชาการศึกษา
naiyana

นัยนา เหล็กแก้ว

นักวิชาการศึกษา
srisuda

ศรีสุดา บรรยงคิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jiraphon

จิราพร สอนสังเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
siriporn

สิริพร ผลพฤกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
vipawadee

วิภาวดี ครุฑศึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
varunee

วารุณี สอนสังเสน

นักวิชาการศึกษา
udomsit

อุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
akkharat

อัครัช จันทร์ทับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
sarawut

สราวุธ สวัสดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
naphaporn

นภพร แสนสุขกะโต

บรรณารักษ์
sirikwan

ศิริขวัญ สุดวัดแก้ว

นักวิทยาศาสตร์
nataporn

ณฐพร สังขรเขต

นักวิทยาศาสตร์
naree

นารี พันธุ์จินดาวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
sasidara

ศศิดารา เจริญศิริ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
orasa

อรสา ชูละเอียด

นักวิทยาศาสตร์
nopadol

นพดล เกตุพิมล

ช่างเทคนิค
sittiporn

สิทธิพร ทองภูเบศร์

ช่างเทคนิค
patipat

ปฏิพัฒน์ ศรีสงคราม

นักวิทยาศาสตร์
chairat

ไชยรัตน์ เพชรคีรี

วิศวกร
thaworn

ถาวรณ์ สุบรรณรัตน์

นักวิชาการเกษตร
apichart

อภิชาติ ครุฑสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร
chativut

ชาติวุฒิ พลนิล

นักวิชาการสัตวบาล
Scroll to Top