เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

บุคลากร ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน

watcharin

ผศ.วัชรินทร์ รัตนพันธ์

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหาร เเละพลังงาน
อภิชาติ

อภิชาติ ครุฑสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร
วัชรพงศ์

วัชรพงศ์ ทิพย์ธารา

นักวิชาการเกษตร
ภูวัน

ภูวัน สุดประเสริฐ

นักวิชาการเกษตร
จุฑาทิพย์

จุฑาทิพย์ สัจจวิโส

นักวิชาการเกษตร
นวมล

นวมล สวัสดี

นักวิชาการเกษตร
chawalee

ชวาลี คล้ายโสม

นักวิชาการเกษตร
วิรุน

วิรุน พิมพ์สุวรรณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
บุญนำ

บุญนำ เอาไชย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
บุศรินทร์

บุศรินทร์ โรยภิรมย์

การเงินเเละบัญชี
ทัศนีวรรณ

ทัศนีวรรณ พรหมฤทธิ์

พัสดุเเละธุรการ
กรรณิการ์

กรรณิการ์ หนูยศ

การเงินเเละบัญชี
นารีณีย์

นารีณีย์ นาคชาติ

คนงานเกษตร
บุญธรรม

บุญธรรม ศรีรักษ์สูงเนิน

คนงานเกษตร
ปราณี

ปราณี ผลทรัพย์

คนงานเกษตร
อภิญญา

อภิญญา บุญเหลือ

คนงานเกษตร
วันเฉลิม

วันเฉลิม บุญเหลือ

คนงานเกษตร
นที

นที ซุยยัง

คนงานเกษตร
thanamard

ฐานมาศ อสิอุโค

คนงานเกษตร
Scroll to Top