เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

บุคลากร ศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน

watcharin

ผศ.วัชรินทร์ รัตนพันธ์

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหาร เเละพลังงาน
อภิชาติ

อภิชาติ ครุฑสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร
วัชรพงศ์

วัชรพงศ์ ทิพย์ธารา

นักวิชาการเกษตร
ภูวัน

ภูวัน สุดประเสริฐ

นักวิชาการเกษตร
จุฑาทิพย์

จุฑาทิพย์ สัจจวิโส

นักวิชาการเกษตร
นวมล

นวมล สวัสดี

นักวิชาการเกษตร
วิรุน

วิรุน พิมพ์สุวรรณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
บุญนำ

บุญนำ เอาไชย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
บุศรินทร์

บุศรินทร์ โรยภิรมย์

การเงินเเละบัญชี
ทัศนีวรรณ

ทัศนีวรรณ พรหมฤทธิ์

พัสดุเเละธุรการ
กรรณิการ์

กรรณิการ์ หนูยศ

การเงินเเละบัญชี
อภิญญา

อภิญญา บุญเหลือ

คนงานเกษตร
นารีณีย์

นารีณีย์ นาคชาติ

คนงานเกษตร
บุญธรรม

บุญธรรม ศรีรักษ์สูงเนิน

คนงานเกษตร
ปราณี

ปราณี ผลทรัพย์

คนงานเกษตร
นที

นที ซุยยัง

คนงานเกษตร
วันเฉลิม

วันเฉลิม บุญเหลือ

คนงานเกษตร
Scroll to Top