เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการจัดการธุรกิจ

sirisak

อาจารย์ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต

วิทยาศาสตร์
nathaporn

ผศ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์

วิทยาศาสตร์
suwat

อาจารย์สุวัฒน์ ไกรมาก

วิทยาศาสตร์
chanadda

ดร.ชนัดดา ภวชโลทร

วิทยาศาสตร์
jongjit

ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา

วิทยาศาสตร์
kanchalar

อาจารย์กัญญ์ชลา กีรติรวี

วิทยาศาสตร์
u-sa

ดร.อุษา สุขขา

วิทยาศาสตร์
jiraporn

อาจารย์จิราพร พจนสัจ

คณิตศาสตร์
monsicha

ดร.มนสิชา ติปะวรรณา

คณิตศาสตร์
sivakorn

อาจารย์ศิวกร ผลสุขการ

สังคมศาสตร์
phaiboon

ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

สังคมศาสตร์
punjapha

ดร.ปัญจภา ปิติไกรศร

สังคมศาสตร์
watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

บริหารธุรกิจ
ousanee

ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี

บริหารธุรกิจ
chutimant

ดร.ชุติมันต์ บุญนวล

บริหารธุรกิจ
mullika

ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

บริหารธุรกิจ
chanathat

รศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

บริหารธุรกิจ
petcharaporn

ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

บริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

บริหารธุรกิจ
kitti

ดร.กิตติ แก้วเขียว

บริหารธุรกิจ
phonpailin

อาจารย์ภรณ์ไพลิน คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจ
walaiporn

ผศ.ดร.วลัยพร มัฆพาน

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
kamonwan

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
patcharaporn

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
sirichat

ผศ.ดร.สิริฉัตร ขาวอิ่น

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
yenying

อาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์

ภาษาอังกฤษ
albert

Dr.Albert Abad Braga

ภาษาอังกฤษ
hudson

อาจารย์ฮัดสัน สิริสุวพงศ์

ภาษาอังกฤษ
arjun

Dr.Arjun Giri

ภาษาอังกฤษ
naruethai

ดร.ณ ฤทัย จันทร์ทัพ

ภาษาอังกฤษ
Scroll to Top