เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป

sirisak

อาจารย์ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต

วิทยาศาสตร์
nathaporn

ผศ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์

วิทยาศาสตร์
suwat

อาจารย์สุวัฒน์ ไกรมาก

วิทยาศาสตร์
chanadda

ผศ.ดร.ชนัดดา ภวชโลทร

วิทยาศาสตร์
jongjit

ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา

วิทยาศาสตร์
kanchalar

อาจารย์กัญญ์ชลา กีรติรวี

วิทยาศาสตร์
u-sa

ผศ.ดร.อุษา สุขขา

วิทยาศาสตร์
monsicha

ดร.มนสิชา ติปะวรรณา

คณิตศาสตร์
punjapha

ดร.ปัญจภา ปิติไกรศร

สังคมศาสตร์
sivakorn

อาจารย์ศิวกร ผลสุขการ

สังคมศาสตร์
phaiboon

ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

สังคมศาสตร์
kitti

ดร.กิตติ แก้วเขียว

บริหารธุรกิจ
watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

บริหารธุรกิจ
ousanee

ผศ.ดร.อุษณีษ์ เสวกวัชรี

บริหารธุรกิจ
chutimant

ผศ.ดร.ชุติมันต์ บุญนวล

บริหารธุรกิจ
mullika

ผศ.ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

บริหารธุรกิจ
chanyaphak

ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

บริหารธุรกิจ
petcharaporn

รศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

บริหารธุรกิจ
beaunisha

ดร.บิวณิชา พุทธเกิด

บริหารธุรกิจ
athip

ดร.อธิป จันทร์สุริย์

บริหารธุรกิจ
patcharaporn

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
sirichat

ผศ.ดร.สิริฉัตร์ณัช ภักดีพรหมมา

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
walaiporn

ผศ.ดร.วลัยพร ทองประดับ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
chodsana

ผศ.ดร.โชษณ ศรีเกตุ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
kamonwan

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
yenying

อาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์

ภาษาอังกฤษ
albert

Dr.Albert Abad Braga

ภาษาอังกฤษ
naruethai

ดร.ณ ฤทัย จันทร์ทัพ

ภาษาอังกฤษ
Raymund

Dr.Raymund Tapacal Palayon

ภาษาอังกฤษ
Scroll to Top