เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณะผู้บริหาร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
kosol

รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน
ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
chatchai

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
siwa

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
vanus

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
sithi

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อนุกรรมการ
anuwat

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารวิชาการ
อนุกรรมการ
kaitisak

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน อนุกรรมการ
visa

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
paiboon_chamber

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที

ประธานสภาหอการค้าจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
chayasa

นายชยศ สุวรรณพหู

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
piyawit

ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
kamronwit

รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี

รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
kamronwit

รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี

รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประธานกรรมการ
thatchapol

รศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการ
narubodee

รศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
siriwan

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการ
pornprapa

รศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
jongjit

ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
กรรมการ
nuttapong

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
patcharaporn

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
srirat

ผศ.ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
กรรมการ
chayanard

ชญนาถ ศรีสรนัย

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะผู้บริหาร
komsan

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
kamronwit

รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี

รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
thatchapol

รศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
narubodee

รศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
siriwan

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
pornprapa

รศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
jongjit

ผศ.ดร.จงจิตร จันตรา

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
nuttapong

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
watcharin

ผศ.วัชรินทร์ รัตนพันธ์

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน
suteerawat

ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ผู้จัดการโรงนมกรมหลวงชุมพร
Scroll to Top