เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณะผู้บริหาร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
kosol

รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน
ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
chatchai

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
siwa

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
vanus

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
sithi

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า อนุกรรมการ
anuwat

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารวิชาการ
อนุกรรมการ
teera

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
paiboon_chamber

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที

ประธานสภาหอการค้าจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
chayasa

นายชยศ สุวรรณพหู

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
piyawit

ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
pakorn

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประธานกรรมการวิทยาเขต
arthit

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการวิทยาเขต
wasu

ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการวิทยาเขต
watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการวิทยาเขต
pramote

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการวิทยาเขต

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการวิทยาเขต
chanyaphak

ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต

ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต
nathaporn

ผศ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต
ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต
sopol

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ กรรมการและเลขานุการวิทยาเขต
คณะผู้บริหาร
suchatvee

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
komsan

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
arthit

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
wasu

ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
chanyaphak

ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
sopol

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
suteerawat

ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ผู้จัดการโรงนมกรมหลวงชุมพร
jakkrapong

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน
Scroll to Top