เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ชีวิตนักศึกษา

ปณิธานของหอพักนักศึกษา

อบอุ่น ปลอดภัยใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมการพัฒนา นำพาประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหอพักนักศึกษา

เพื่อบริการที่พักให้กับนักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาห่างไกลจากสถาบันฯ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

รายชื่อผู้จองห้องพัก (ยังไม่มีข้อมูล)

Scroll to Top