เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษา ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมพลังงาน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

Ph.D Mechanical Engineering

Ph.D Business Administration

M.Sc. Science Education

M.Eng Mechanical Engineering

M.B.A. Business Administration

ชีวิตนักศึกษา
ลาดกระบังชุมพร

ชายหาดพระจอมเกล้า
Scroll to Top