เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษา ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

หลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

Ph.D Mechanical Engineering

Ph.D Business Administration

M.Eng Mechanical Engineering

M.B.A. Business Administration

ชีวิตนักศึกษา
ลาดกระบังชุมพร

ชายหาดพระจอมเกล้า
Scroll to Top