เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

รับสมัคร ปวช. ม.6
เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

รับสมัคร ปวส. เทียบโอน
สอบตรง เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษา ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

หลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก

M.Eng Mechanical Engineering

M.B.A. Business Administration

Ph.D Mechanical Engineering

Ph.D Business Administration

ชีวิตนักศึกษา
ลาดกระบังชุมพร

ชายหาดพระจอมเกล้า
Scroll to Top