เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

thiamphop

ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง

หลักสูตรสัตวศาสตร์
somphon

ผศ.สมพร นพเกื้อ

หลักสูตรสัตวศาสตร์
saichon

ผศ.ดร.สายชล เลิศสุวรรณ

หลักสูตรสัตวศาสตร์

ผศ.ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

หลักสูตรสัตวศาสตร์
thanatsamonwan

ผศ.ดร.ธนรรษมลวรรณ พลมั่น

หลักสูตรสัตวศาสตร์
piyada

ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศรี

หลักสูตรสัตวศาสตร์
opart

อาจารย์โอภาส สืบสาย

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
anjana

ผศ.ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว อาฮุจา

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
raumjit

รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
sumonrat

อาจารย์สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
pannipa

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
kanokpon

ผศ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
watcharin

ผศ.วัชรินทร์ รัตนพันธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
pornprapa

รศ.ดร.พรประพา คงตระกูล

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
kaewalee

อาจารย์แขวลี วิบูลย์กิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
warrapong

ผศ.วรพงษ์ นลินานนท์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
tanakorn

ผศ.ธนากร เหมะสถล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
duangjai

ผศ.ดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
nannaphat

ดร.นันท์นภัส สุวรรณรัตน์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Scroll to Top