เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิศวกรรมพลังงาน

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

วท.บ. สัตวศาสตร์

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา

Ph.D Mechanical Engineering

Ph.D Business Administration

M.Sc. Science Education

M.Eng. Mechanical Engineering

M.B.A. Business Administration

Scroll to Top