เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

วท.บ. สัตวศาสตร์

แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

วท.บ. สัตวศาสตร์

วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตร 2 ปริญญา

บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา

Ph.D Mechanical Engineering

M.Eng. Mechanical Engineering

M.Sc. Science Education

M.B.A. Business Administration

Scroll to Top