เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_66_09_01_2

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง (Companion Animal production and business)

ด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ ลักษณะครอบครัวเดี่ยว และผู้อาศัยคนเดียวที่เพิ่มขึ้น ทําให้การเลี้ยงสัตว์เป็นที่นิยมมากขึ้น สัตว์เลี้ยงจึงถูกให้ความสําคัญ เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว หลายครอบครัวมีจํานวนสัตว์เลี้ยงมากกว่าหนึ่งตัว หรือมีหลากหลายประเภท จึงทำให้เกดิธุรกิจดูแลด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารและเครื่องใช้ของสัตว์เลี้ยง ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงเริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง (Companion Animal production and business)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สัตวศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Animal Science)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
แขนงวิชาการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง (Companion Animal production and business)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ(ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี)

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน จํานวน 2 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ และวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 9.00–16.00 นาฬิกา

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
  • ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • นักสัตวบาล
  • นักวิชาการ/นักวิจัย
  • พนักงานประจําห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์/เนื้อสัตว์
  • พนักงานขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์และเวชภัณฑ์
  • พนักงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  • ผู้จัดการฟาร์มบริษัท
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์และสัตว์เลี้ยง

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top