CURRICULUM

Download more detail curriculum

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาควิชา

พื้นฐานทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร)
   (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร)
   (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biotechnology)

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 19,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
– รับเฉพาะนักศึกษาไทย
– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการการศึกษาปกติ ข้อกําหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2554

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ในวัน – เวลาราชการปกติ
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
   ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก ตามข้อบังคับของสถาบัน

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า

– จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
– มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาการปรับตัว จากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
– จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
– การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

– จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
– จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
– จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น