เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการจัดการธุรกิจ

01sirisak

อาจารย์ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต

วิทยาศาสตร์
02nathaporn

ผศ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์

วิทยาศาสตร์
03suwat

อาจารย์สุวัฒน์ ไกรมาก

วิทยาศาสตร์
04chanadda

ดร.ชนัดดา ภวชโลทร

วิทยาศาสตร์
05jongjit

ดร.จงจิตร จันตรา

วิทยาศาสตร์
06kanchalar

อาจารย์กัญญ์ชลา กีรติรวี

วิทยาศาสตร์
07u-sa

ดร.อุษา สุขขา

วิทยาศาสตร์
08jiraporn

อาจารย์จิราพร พจนสัจ

คณิตศาสตร์
09monsicha

ดร.มนสิชา ติปะวรรณา

คณิตศาสตร์
10sivakorn

อาจารย์ศิวกร ผลสุขการ

สังคมศาสตร์
11phaiboon

ผศ.ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

สังคมศาสตร์
12watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

บริหารธุรกิจ
13mullika

ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

บริหารธุรกิจ
14chanathat

รศ.ดร.ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ

บริหารธุรกิจ
15petcharaporn

ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ

บริหารธุรกิจ
16chanyaphak

ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

บริหารธุรกิจ
17kitti

ดร.กิตติ แก้วเขียว

บริหารธุรกิจ
18apisit

อาจารย์อภิสิทธิ์ ไทยถาวร

บริหารธุรกิจ
19walaiporn

ดร.วลัยพร มัฆพาน

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
20kamonwan

ดร.กมลวรรณ ชูชีพ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
21patcharaporn

ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
22sirichat

ดร.สิริฉัตร ขาวอิ่น

นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
23yenying

อาจารย์เย็นยิ่ง จงจิตต์

ภาษาอังกฤษ
24albert

Dr.Albert Abad Braga

ภาษาอังกฤษ
25hudson

อาจารย์ฮัดสัน สิริสุวพงศ์

ภาษาอังกฤษ
26arjun

Dr.Arjun Giri

ภาษาอังกฤษ
27phonpailin

อาจารย์ภรณ์ไพลิน คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจ
28ousanee

ดร.อุษณีย์ เสวกวัชรี

บริหารธุรกิจ
chutimant

ดร.ชุติมันต์ บุญนวล

บริหารธุรกิจ
Scroll to Top