เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณะผู้บริหาร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
kosol

รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาของสถาบัน
ด้านการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหารงานวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
chatchai

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
siwa

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
vanus

ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
sithi

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า อนุกรรมการ
anuwat

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารวิชาการ
อนุกรรมการ
teera

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
paiboon_chamber

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที

ประธานสภาหอการค้าจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
chayasa

นายชยศ สุวรรณพหู

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
piyawit

ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร อนุกรรมการ
kaitisak

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
09ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประธานกรรมการวิทยาเขต
pakorn

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการวิทยาเขต
wasu

ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการวิทยาเขต
watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
กรรมการวิทยาเขต
pramote

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการวิทยาเขต
14pannipa

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการวิทยาเขต
13mullika

ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการจัดการธุรกิจ กรรมการวิทยาเขต
01thiamphop

ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต
02nathaporn

ผศ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิทยาเขต
09ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป กรรมการวิทยาเขต
sopol

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ กรรมการและเลขานุการวิทยาเขต
คณะผู้บริหาร
suchatvee2

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
komsan

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
wasu

ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
watchara

ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
05pramote

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
14pannipa

รศ.ดร.พรรณิภา ยั่วยล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13mullika

ดร.มัลลิกา สุบงกฎ

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการจัดการธุรกิจ
09ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
sopol

นายโสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
04suteerawat

ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย

ผู้จัดการโรงนมกรมหลวงชุมพร
17jakkrapong

อาจารย์จักรพงษ์ ศรีพนมยม

ผู้จัดการศูนย์เกษตร อาหารและพลังงาน
Scroll to Top