เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

sopol

โสพล จันทรโชติ

ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ
09ratchaneewan

ดร.รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
02anchalee

อัญชลี แก้วรักษ์

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
04wannida

วรรณนิดา นพเกื้อ

นักวิชาการศึกษา
05raveewan

ระวีวรรณ อินทรสะโก

นักวิชาการศึกษา
06jiraphon

จิราภรณ์ ใจเอื้อ

นักประชาสัมพันธ์
07natapron

ณฐพร เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
03sukunya

สุกัญญา สมกาญจนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08chayanard

ชญนาถ ศรีสรนัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10jiraporn

ดร.จิราพร หาญกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11tippawan

ทิพวรรณ จันทรประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12kanokwan

กนกวรรณ ร่วมยอด

นักวิเทศสัมพันธ์
13chintana

จินตนา อมรามร

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
14supaphon

สุภาพร ใสสะอาด

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
15umaporn

อุมาพร รัตนพันธ์

นิติกร
16umawadee

อุมาวดี รักชื่อ

นักบริหารทรัพยากรบุคคล
17numfon

น้ำฝน สุริยะธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
18nithinun

นิธินันท์ มั่งมี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
19pantipa

พรรณทิพา กำลังใบ

นักวิชาการเงินและบัญชี
20jeeranai

จีระนัย กาลพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
21tidaporn

ธิดาพร จิตรภิรมย์

นักวิชาการพัสดุ
22ureerut

จุรีรัตน์ ชอบสอน

นักวิชาการพัสดุ
23pimchanok

พิมพ์ชนก ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการพัสดุ
24janjira

เจนจิรา หนูวงษ์

นักวิชาการพัสดุ
25chayaphon

ชยพล พลนาการ

วิศวกร
26sommit

สมมิตร์ เพชรคีรี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
27anucha

อนุชา จันทเณร

ช่างไม้
28nipa

นิภา วัดละเอียด

แม่บ้าน
nutthapong

ณัฐพงศ์ เทียมสุวรรณ

ช่างเทคนิค
30suntorn

สุนทร ทองชะฎา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
31boonnam

บุญนำ เอาไชย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
32sayan

สายันต์ ศักดิ์ปฏิฐา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
33amornsak

อมรศักดิ์ วงศ์แก้ว

วิศวกร
34laviporn

รวิพร จันทสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
35sanon

สานนท์ จันทเณร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
36choosak

ชูศักดิ์ มั่งมี

ช่างเทคนิค
37kriangkrai

เกรียงไกร ขาวสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์
38aekkachai

เอกชัย เพียรมาก

พนักงานขับรถยนต์
39sayan

สายันต์ อสิอุโค

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
40sompong

สมพงษ์ แก้วรักษ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
41boy

บอย ทรัพย์ปานา

พนักงานขับรถยนต์
42viroon

วิรุน พิมพ์สุวรรณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
43kanchana

กาญจนา ม่วงทองคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
44habebah

ฮาบีบ๊ะ สตอหลง

นักวิจัย
45pitsacha

พิสชา บัวครื้น

นักวิชาการศึกษา
46warunya

วรัญญา ไชยชาญยุทธ์

นักวิชาการศึกษา
47srisuda

ศรีสุดา บรรยงคิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48jiraphon

จิราพร สอนสังเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
49siriporn

สิริพร ผลพฤกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
50naiyana

นัยนา เหล็กแก้ว

นักวิชาการศึกษา
51thongchai

ธงชัย บรรยงคิด

นักวิชาการศึกษา
52udomsit

อุดมสิทธิ์ ตั้งตระกูลไพศาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
53chutchawal

ชัชวาลย์ บัวสะอาด

ช่างเทคนิค
54akkharat

อัครัช จันทร์ทับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
55vipawadee

วิภาวดี ครุฑศึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
56varunee

วารุณี สอนสังเสน

นักวิชาการศึกษา
57natthakritta

ณัฐกฤตา สายธนู

นักวิชาการศึกษา
58sarawut

สราวุธ สวัสดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
59la-or

ละออ อ่อนไหว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
60naphaporn

นภพร แสนสุขกะโต

บรรณารักษ์
61jarumas

จารุมาส มุนินทรวงศ์

บรรณารักษ์
62roypim

รอยพิมพ์ จันทรโชติ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
63naree

นารี พันธุ์จินดาวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
64sasidara

ศศิดารา เจริญศิริ

นักวิทยาศาสตร์
65orasa

อรสา ชูละเอียด

นักวิทยาศาสตร์
66chairat

ไชยรัตน์ เพชรคีรี

วิศวกร
67nopadol

นพดล เกตุพิมล

ช่างเทคนิค
68sittiporn

สิทธิพร ทองภูเบศร์

ช่างเทคนิค
69nataporn

ณฐพร สังขรเขต

นักวิทยาศาสตร์
70patipat

ปฏิพัฒน์ ศรีสงคราม

นักวิทยาศาสตร์
71sirikwan

ศิริขวัญ สุดวัดแก้ว

นักวิทยาศาสตร์
72chativut

ชาติวุฒิ พลนิล

นักวิชาการสัตวบาล
73wirat

วิรัช จินตวรรณ

นักวิชาการเกษตร
74thaworn

ถาวรณ์ สุบรรณรัตน์

นักวิชาการเกษตร
75apichart

อภิชาติ ครุฑสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร
76naraon

นาราอร สว่างวงศ์

นักวิชาการเกษตร
77phoowadon

ภูวดล ประพฤติดี

นักวิชาการเกษตร
78muntita

มัณทิตา โสมปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Scroll to Top