เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

01sira

รศ.ดร.ศิระ สายศร

วิศวกรรมเครื่องกล
02narubodee

รศ.ดร.นฤบดี ศรีสังข์

วิศวกรรมพลังงาน
03nuttapong

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
04adirek

อาจารย์อดิเรก สุริยะวงศ์

วิศวกรรมพลังงาน
05pramote

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
06wassachol

ผศ.วรรษชล วัฒนะ

วิศวกรรมเครื่องกล
07charatchai

ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
08chompoonud

ผศ.ดร.ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
11panya

ผศ.ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์

วิศวกรรมเครื่องกล
10thatchapol

รศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ

วิศวกรรมพลังงาน
14wachara

ผศ.วชร กาลาสี

วิศวกรรมเครื่องกล
17dithaporn

ผศ.ดร.ดิษฐพร ตุงโสธานนท์

วิศวกรรมเครื่องกล
21phimon

อาจารย์พิมล ผลพฤกษา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
18warunee

ดร.วารุณี ลิ่มมั่น

วิศวกรรมพลังงาน
16srirat

ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ

วิศวกรรมเครื่องกล
19siriwan

ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์

วิศวกรรมพลังงาน
22rattikorn

ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24montree

ผศ.ดร.มนตรี ไชยชาญยุทธ์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
25chaiwat

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล

วิศวกรรมเครื่องกล
29athasart

อาจารย์อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26silar

ว่าที่ร้อยตรี ศิลา ศิริมาสกุล

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
28pisakorn

อาจารย์พิศากร สิทธิวัจน์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
31phasapon

ผศ.ดร.ภาสภณ มโนสุกฤตกูล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32visit

ดร.วิสิทธ์ เอกวานิช

วิศวกรรมเครื่องกล
33kittisak

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์

วิศวกรรมเครื่องกล
thavee

รศ.ทวี เทศเจริญ

วิศวกรรมเครื่องกล
vinai

รศ.ดร.วินัย กล้าจริง

วิศวกรรมเครื่องกล
Scroll to Top