สจล. ชุมพร กรุงเทพฯ คือหนึ่งเดียวกัน

คณะผู้บริหาร สจล. ชุมพร – กรุงเทพ ร่วมประชุมโครงการ สจล.หนึ่งเดียว อย่างต่อเนื่อง