เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ (Livestock production and business)

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ (Livestock production and business)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สัตวศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Animal Science)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
แขนงวิชาการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ (Livestock production and business)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ(ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี)

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน จํานวน 2 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ และวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 9.00–16.00 นาฬิกา

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
  • ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • นักสัตวบาล
  • นักวิชาการ/นักวิจัย
  • พนักงานประจําห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์/เนื้อสัตว์
  • พนักงานขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์และเวชภัณฑ์
  • พนักงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  • ผู้จัดการฟาร์มบริษัท
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์และสัตว์เลี้ยง

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top