เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_66_09_01_2

ทำไมต้องเรียน วท.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ​

นวัตกรรมและการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านอาหาร โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร และการจัดการ เข้าด้วยกัน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างบัณฑิต ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคดิสรัปชั่นและเป็นบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food Innovation and Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและการจัดการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Innovation and Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและการจัดการ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Food Innovation and Management)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

 • นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย (Scholar, Scientist and Researcher)
 • พนักงานฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
 • พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Control Supervisor)
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Supervisor)
 • นักออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิต (Process Designer and Analyzer)
 • พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Sale Representative)
 • ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Specialist)
 • ธุรกิจส่วนตัวด้านอาหาร (Food Business Owners)

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top