เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

Slide #1
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Slide #2
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Slide #3
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ABOUT

ELECTRONICS ENGINEERING

ปรัชญา
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติอย่างถ่องแท้สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม อีกทั้งเพื่อผลิตวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยผดุงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม

ความสำคัญ
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาของภูมิภาคภาคใต้และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผู้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความต้องการของประเทศและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมให้เป็นผู้ที่มีวินัย มีความคิดและทักษะการทำงานอย่างมีระบบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน
 • ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • บูรณาการเรื่องการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัยและบริการวิชาการตามบริบทสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electronics Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(ไม่ขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ)
กลุ่มวิชา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร (ขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ มีภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ และ นอกวันเวลาราชการ มีการเรียนการสอนในช่วงค่ำ 17.00 น. – 20.00น. และวันเสาร์อาทิตย์ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
 • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เขาศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น โดยผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันฯ

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
 • นักวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านสื่อสาร
 • นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
 • ครู อาจารย์ในสถานศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านอิเล็กทรอนิกส์, การสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร

GALLERY

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top