เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

เสม็ดขาว

พบมากในป่าพรุภายในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย การแยกสารสำคัญเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการเกษตร สมุนไพรและพลังงานชีวมวล
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.นาตยา มนตรี ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว ผศ.พีรชัย กุลชัย ผศ.วรรษชล วัฒนะ

Scroll to Top