เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Young SMART Agri-camp

ผู้มีรายชื่อให้ลงทะเบียนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ที่ ลิงก์ด้านล่าง ภายในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่เกินเวลา 17.00 น. (มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม รศ.ดร.พรประพา 0897289459 นาราอร 0907893114

Scroll to Top