ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร กับ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565