เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา

ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรองรับอาชีพของประชากรแต่ยังเป็นแหล่งอาหารที่ส่งผลต่อความความมั่นคงของประเทศและพลเมืองโลก จึงมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา จึงมุ่งเน้นเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ศาสตร์พระราชา และปฏิบัติ เพื่อใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชสำหรับจัดการทรัพยากรทางด้านการผลิตและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการเป็นผู้ประกอบการและผู้ผลิต โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Plant Production Technology of The King’s Philosophy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Plant Production Technology of The King’s Philosophy)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Plant Production Technology of The King’s Philosophy)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เทคโนโลยีการผลิตพืชในภาคใต้

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถานประกอบการภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตพืชที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความร่วมมือ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ มีการเรียนการสอนในช่วงค่ำ 17.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
  • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ และประกาศสถาบันฯ/ประกาศของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดรายวิชาด้านภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา
2. มีระบบในการเฝ้าระวัง ดูแล และติดตามประเมินผลนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน และพฤติกรรม เพื่อการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและอื่นๆ
3. มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน
4. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนและด้านอื่นๆ
5. จัดการปฐมนิเทศแนะแนวการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การบริหารเวลา รวมทั้งแนะนำการวางเป้าหมายชีวิตแก่นักศึกษาใหม่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงานตรงตามสภาพความเป็นจริง เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีในด้านการผลิตพืช ด้านการตลาดและด้านอื่นๆ ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นอย่างดี อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตพืชในรูปแบบครบวงจร การจำหน่ายปัจจัยการผลิตพืช การเป็นนักวิชาการเกษตรและนักวิจัยในภาครัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเป็นพนักงานในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัทผลิตสินค้าเกษตร บริษัทผลิตปัจจัยการผลิตพืช การเก็บรักษาสินค้าเกษตร บริษัทส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top