เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_66_12_19_1

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

วิศวกรรมไฟฟ้าของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สิ่งที่สําคัญของหลักสูตรที่ตอบโจทย์สถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือ จะมุ่งให้นักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษและมุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์และการเรียนแบบ Acitve Learning เพื่อที่จะทําให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน อีกทั้ง วิศวกรเป็นหนึ่งอาชีพจากทั้งหมด 8 อาชีพที่สามารถจะออกไปทํางานในต่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้ ซึ่งจะทําให้วิศวกรไฟฟ้าที่จบจาก สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นที่ต้องการของประเทศในกลุ่ม AEC และสามารถตอบโจทย์สถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ไม่ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.10 น. และเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. และ 16.30-19.30 น.

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกรับตรง

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมาย เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
3. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรไฟฟ้ากําลัง
 • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรโครงการ
 • ที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม
 • ผู้รับเหมางานระบบ
 • ธุรกิจส่วนตัว

GALLERY

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top