เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พัฒนาขึ้นจากความต้องการทางด้านการศึกษา
ในระดับสูงมีมากขึ้นตามความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มุ่งเน้น
การเรียนการสอนเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิต หรือนักบริหารมีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้
มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการชั้นสูง นำมาซึ่งการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทางด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ
สังคมอุตสาหกรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Business Administration)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลา โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ รวมทั้งมีระบบการสอนแบบ Block course เพื่อมาบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เป็นไป ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
2. ให้เป็นไปตามมติซึ่งคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษา
3. ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ระบุไว้ในแต่ละภาคการศึกษา

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. มีรายวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ กับศาสตร์อื่นๆ
2. มีรายวิชาปรับพื้นฐานด้านการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อปูพื้นฐานด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาทุกแผนการเรียน
3. จัดให้นักศึกษาเรียนวิชาด้านวิจัยอย่างน้อยจำนวน 6 หน่วยกิต และจัดอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

79,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • อาจารย์ หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
  • ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ
  • ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกอบธุรกิจ
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ

GALLERY

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top