เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกล)

สร้างสรรค์องค์ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในสายวิชาชีพวิศวกรรมครอบคลุมทางด้านการใช้งาน การออกแบบการทดสอบ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ทั้งส่งเสริมให้มีศักยภาพด้านการวิจัย ศึกษาความรู้ขั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น.

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
3. จัดให้มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ ช่วงแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารยผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • วิศวกรเครื่องกลที่สามารถออกแบบ ควบคุมกระบวนการผลิตและการทํางานของเครื่องจักรกล รวมทั้งงานซ่อมบํารุงในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ อาทิเช่นระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทนภายในอาคารบ้านเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรได้อีกด้วย
  • สามารถทํางานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา
  • นักวิชาการ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
  • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาชีพอิสระอื่นๆ

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top