เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_66_11_20_3

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ให้มีความสามารถนำความรู้ ประมวลความรู้ และประยุกต์ความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถวิชาการในการ แก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรม มีความสามารถปฎิบัติงานจริงตามที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นอกจากนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สามารถตอบโจทย์สถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้านการขนส่ง ด้านพัฒนาเทคโนโลยีหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานทางเลือก และด้านอื่นๆ อีกทั้งวิศวกรเป็นหนึ่งอาชีพจากทั้งหมด 8 อาชีพที่สามารถจะออกไปทํางานในต่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้รับการรับรองปริญญาจาก สภาวิศวกร

Licenseelectricpower

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.10 น. และเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. และ 16.30-19.30 น.

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกรับตรง

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมาย เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
3. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

 • วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 • วิศวกรในหน่วยงานการไฟฟ้า
 • วิศวกรในโรงงานอุสาหกรรม
 • วิศวกรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
 • วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรไฟฟ้าประจำไซต์งาน
 • วิศวกรฝ่ายขาย
 • ธุรกิจส่วนตัว

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top