เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

slider_66_09_01_2

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบบูรณาการ (Integration) ทั้งในระดับเดียวกัน (Horizontal Integration) และต่างระดับ (Vertical Integration) โดยหลักสูตรชั้นปีที่ 1 จะเน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรชั้นปีที่ 2 จะเน้นหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน 3 สายหลักได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย เนื้อหาในแต่ละรายวิชาเป็นเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจถึงแนวคิดรากฐาน หลักสูตรชั้นปีที่ 3 และ 4 จะเน้นที่การประยุกต์ใช้ความรู้ การแกปญหา และการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตลอดความรู้เชิงวิศวกรรมที่กว้างขวางและลึกซึ้ง การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเมื่อมีความพร้อม
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.10 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-19.30 น.

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกรับตรง (ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกําหนด)

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดการปฐมนิเทศแนะแนวการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การบริหารเวลา รวมทั้งแนะนําการวางเป้าหมายชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่
2. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนและด้านอื่น ๆ
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 ระบบพี่น้องสายรหัส
4. มีระบบในการเฝ้าระวัง ดูแล และติดตามประเมินผลนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม เพื่อการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและอื่น ๆ
5. มีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน
6. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์
 • วิศวกรวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบสารสนเทศ
 • วิศวกรเครือข่าย
 • วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์
 • วิศวกรระบบฝังตัว
 • วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top