เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

xxx

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาที่ 1

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administrator (Business Administrator and Entrepreneurship)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration and Entrepreneurship)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ปริญญาที่ 2

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administrator (Business Administrator and Entrepreneurship)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration and Entrepreneurship)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น.

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
3. จัดให้มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ ช่วงแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารยผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000 บาท/ภาคการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • ใช้ความรู้เริ่มต้น Start Up ด้านการเกษตร
  • สามารถทํางานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา
  • เป็นวิศวะที่ออกแบบเทคโนโลยีทางเกษตร
  • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ทำธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (ใช้เทคโนโลยีแทนคน)
  • ทำงานด้านสายแปรรูปผลผลิตแบบครบวงจร (ตั้งแต่ปลูกจนถึงการขาย)
  • อาชีพอิสระอื่นๆ

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top