เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน หลักสูตร 2 ปริญญา บธ.บ. บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และ บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน

เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา จาก 2 มหาวิทยาลัย  ค่าเทอมไม่แพง ได้รับประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาใน 2 แบบ มีความชำนาญเป็นสองเท่าในระยะเวลาเท่าเดิม เพิ่มเครือข่ายทางวิชาชีพเป็นสองเท่า จบมาแล้วมีโอกาสในการได้งานสูงขึ้น

หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

ส่วนงานวิชาการที่1  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนงานวิชาการที่2 มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปริญญาที่หนึ่ง
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration and Entrepreneurship
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration and Entrepreneurship)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปริญญาที่สอง
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Aviation Business Management)

ระยะเวลาในการศึกษา
4 ปี

ภาษาที่ใช้ จัดการสอนเป็นภาษาไทยทั้ง หลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง

สถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาที่สอง
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • วิศวกรเครื่องกลที่สามารถออกแบบ ควบคุมกระบวนการผลิตและการทํางานของเครื่องจักรกล รวมทั้งงานซ่อมบํารุงในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ อาทิเช่นระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทนภายในอาคารบ้านเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรได้อีกด้วย
  • สามารถทํางานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา
  • นักวิชาการ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
  • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาชีพอิสระอื่นๆ

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top