เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)

วิศวกรรมเกษตร เป็นวิศวกรรมที่มีความเหมาะสมกับประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับด้านเกษตรกรรม เช่น ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร (theory and agricultural machinery design) กำลังทางระบบการเกษตร (power for agricultural system) วิศวกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร (engineering process for food and agricultural products) คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (computer aided design and manufacturing) การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ (computer control of machines and processes) วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (material handling engineering) ปฐพีวิทยาสำหรับวิศวกรรมเกษตร (soil science for agricultural engineering) การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อการเกษตร (agricultural building structure design) วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvest machinery engineering) วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ (post-harvest engineering of fruits and vegetables) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ทำลาย (non-destructive quality evaluation of agricultural and food products) วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ำ (irrigation and drainage engineering) วิศวกรรมดินและน้ำ (soil and water engineering) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (energy and environment) เป็นต้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
แขนงวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น.

  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฏาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดูแลนักศึกษาแรกเข้า
1. จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
3. จัดให้มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ ช่วงแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารยผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000 บาท/ภาคการศึกษา

จบแล้ว...

ทำงานอะไร

  • ใช้ความรู้เริ่มต้น Start Up ด้านการเกษตร
  • สามารถทํางานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา
  • เป็นวิศวะที่ออกแบบเทคโนโลยีทางเกษตร
  • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ทำธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (ใช้เทคโนโลยีแทนคน)
  • ทำงานด้านสายแปรรูปผลผลิตแบบครบวงจร (ตั้งแต่ปลูกจนถึงการขาย)
  • อาชีพอิสระอื่นๆ

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top