เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว อาฮุจา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว อาฮุจา
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน
ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.64

Scroll to Top