เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1.1

ขั้นตอนต่อไปหลังประกาศรายชื่อ
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ (ทปอ.) https://student.mytcas.com/th เปิดระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบ ทปอ. https://student.mytcas.com/th วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
3. เมื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) แล้วให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดูขั้นตอนการรายงานตัว
4. รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to Top