เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมถวายดอกไม้สักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 08.49 น. คณะผู้บริหารถวายดอกไม้สักการะ
เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป คณาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายดอกไม้สักการะ

Scroll to Top