เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น จะมีการคืนเงิน โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดต่อไป

Scroll to Top