เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

สอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษ KMITL English Placement Test.

ประกาศสำหรับนักศึกษา ปี 1 ทุกคน ขอให้เข้ากลุ่ม facebook group ตาม QR code
1. เพื่อรับฟังข้อมูลและกระบวนการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปี 1 เข้าใหม่ทุกคน
2. ทดสอบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยทางส่วนกลางจะแบ่งกลุ่มนักศึกษา เป็น 6 กลุ่มย่อย
หมายเหตุ การเทียบรายวิชา ต้องมีระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่ระบุเท่านั้น

Scroll to Top