เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน

1. ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน เป็นทุนการศึกษาที่ให้นักศึกษายืมค่าเทอม 1/2564 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องชำระคืนในภายหลังฺ
2. ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 63 62 และ 61) นักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา 64 ไม่สามารถขอรับทุนการศึกษานี้ได้

Scroll to Top