เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราพร หาญกลับ ได้รับการแต่งตั้ง “ระดับชำนาญการพิเศษ”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดร.จิราพร หาญกลับ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.63

Scroll to Top