เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

การคัดกรอง KMITL GoFight ประเมินตนเอง ก่อนเดินทางเข้าสถาบัน

3 ขั้นตอนการคัดกรองอย่างง่ายๆ ในการเข้าพื้นที่ สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ขอความร่วมมือทั้งทุกท่านทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ในการปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรอง เพื่อควรควบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.บุคลากรและนักศึกษา และบุคคลภายนอก ทำการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ สจล. ได้ที่ https://gofight.kmitl.ac.th (ทำการประเมินเพียงวันละ 1 ครั้ง)

2.เมื่อเข้าพื้นที่ของ สจล. บุคลากรและนักศึกษา และบุคคลภายนอก ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยง(ตามข้อ1) ต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

3.สแกน QR Code ที่จัดแสดงไว้ประจำทุกอาคารในการลงทะเทียนเข้า-ออก ทุกครั้ง

Scroll to Top