เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพืชสวน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2566

news_2024_06_10_1
Scroll to Top