เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

พิธีลงนาม MOU พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร กับ ธกส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับ นายมานพ จินาไหม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ ตอนบน ( ธกส.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำงาน การวิจัย ทางวิชาการ กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ การใช้เทคโนโลยีโดรน ในพื้นที่ด้านการเกษตร เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการดำเนินงานด้านนี้อยู่แล้ว และตรงกันความต้องการของ ธกส. รวมทั้ง การอบรมสมาชิกของ ธกส. ด้านต่างๆ ต่อไป

Scroll to Top