เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์
สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564

Scroll to Top