เพิ่มเติม

งานวิจัย วารสารวิชาการ

บริการธุรกิจ

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และบุคลากร สจล.วิทยาเขตชุมพร ในโอกาส ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี โดยในปีนี้ สจล.วิทยาเขตชุมพร มีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.ร่วมจิต นกเขา 2.อ.สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์ 3.อ.ธนากร เหมะสถล 4. นางน้ำฝน สุริยธรรม 5.นางสุกัญญา สมกาญจนา 6.นายถาวรณ์ สุบรรณรัตน์ 7.นายวิรัช จินตวรรณ และบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ด้านวิชาชีพดีเด่น ดร.จิราพร หาญกลับ จัดโดยสภาคณาจารย์เเละพนักงาน สจล.

Scroll to Top