KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  autthawutkr@betagro.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

ธนาคารปูม้าชุมชนเกาะเตียบ

ด้วยหน่วยงานสื่อสารองค์กรเบทาโกรสนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท ในการธนาคารปูม้าชุมชนเกาะเตียบ ทั้งนี้ชุมชนเกาะเตียบ หน่วยงาน KBAC นักศึกษา และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกันสร้างธนาคารปูม้าชุมชนเกาะเตียบให้เสร็จสมบูรณ์ครั้งนี้ด้วย

ในการสร้างธนาคารปูที่ชุมชนเกาะเตียบนั้น จำเป็นต้องใช้แรงงานช่างและหลักการทางวิศวะเข้ามาช่วยเนื่องจากเป็นการสร้างโดยใช้ซากรถเมล์ มาปรับปรุงเป็นตัวอาคาร จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมการก่อนถึงวันจัดงาน จึงได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มาช่วยเหลือชุมชนในงานดังกล่าว

 • เพื่อดำเนินการเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อปล่อยลูกปูม้ากลับคืนสู่ทะเล
 • เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนเยาวชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • เพื่อเป็นจนศูนย์กลางในการกระจ่ายรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนด้วยการบริการด้านการท่องเที่ยว

>>อ่านทั้งหมด<<