KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  autthawutkr@betagro.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

ธนาคารปูม้าบ้านหินกบ

เกิดขึ้นโดยเรียนรู้การทำธนาคารปูม้า ของ “ลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง เฒ่าทะเล ต้นแบบการอนุรักษ์ปูม้า อ่าวทุ่งมหา” ที่มีการเพาะฟักปูม้าแบบกระชังลอยน้ำ ในปี พ.ศ.2558 ชุมชนบ้านหินกบได้นำแนวคิดจากการไปเรียนรู้ มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน จากการทำธนาคารปูม้าแบบกระชังลอยน้ำ ทำให้ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดของอัตราการรอดของลูกปูม้าได้อย่างแน่นอน จนมาถึงปี 2560 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาสนับสนุนการจัดทำธนาคารปูม้าแบบโรงเรือน และเกิดการจัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านขึ้น โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านจะนำแม่ปูไข่นอกกระดองมา ให้แก่ธนาคารปูม้าบ้านหินกบเพื่อเพาะฟัก และได้มีการจดบันทึกข้อมูลของแม่ปูม้าที่นำมาเพาะฟัก เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงแรกธนาคารปูม้าบ้านหินกบ มีการปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลในระยะซูเอี้ย (Zoea) และต่อมาได้พัฒนาต่อยอดการดำเนินการธนาคารปูม้า โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเพาะอนุบาลลูกปูม้าที่ได้จากการไปศึกษาดูงานด้านการเพาะอนุบาลลูกปูม้าจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้จนธนาคารปูม้าแห่งนี้สามารถเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้าจากระยะซูเอี้ยเป็นระยะตัวปู โดยในระยะแรกอนุบาลจนได้ระยะ Frist crab แล้วดำเนินการปล่อยลูกปูกลับคืนสู่ทะเล ต่อมาได้ต่อยอดการอนุบาลจนถึงระยะ Young crab (เท่าเหรียญบาท) ถึงจะนำลูกปูปล่อยกลับคืนสู่ทะเล โดยมีนายทรงชัย อยู่เย็น (นักวิจัยชุมชน) เป็นต้นแบบในการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะอนุบาลลูกปูม้าจนถึงระยะตัวปูสู่ธนาคารปูม้าชุมชนอื่น ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 • Facebook --> อ่านทั้งหมด
  • เพื่อดำเนินการเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อปล่อยลูกปูม้ากลับคืนสู่ทะเล
  • เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนเยาวชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
  • เพื่อเป็นจนศูนย์กลางในการกระจ่ายรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนด้วยการบริการด้านการท่องเที่ยว

  >>อ่านทั้งหมด<<