KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  autthawutkr@betagro.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

ประวัติความเป็นมา KBAC

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้นําเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และพื้นที่ชุมชนโดยรอบของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ต่อกรรมการสภาสถาบันเพื่อกำหนดเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ด้านการวิจัยโดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area based collaborative research: ABC) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อการพัฒนาชุมชนโดย กำหนดพื้นที่อำเภอปะทิวรวมทั้งการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Targeted research) ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโค ในการพัฒนา “ชุมโคโมเดล (Chumco Model)” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของตำบลชุมโค 5 ด้าน ตามกรอบการพัฒนาของช่องสาริกาโมเดล ที่ทางเครือเบทาโกรได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีโดยมีประเด็นในการพัฒนาประกอบด้วย

 • 1. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นทางด้านพืชเศรษฐกิจหรืออาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ได้แก่ปาล์มน้ำมันยางพาราโคนมและประมงชายฝั่ง
 • 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นจะดําเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน ชายทะเลรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งในตําบลชุมโค
 • 3. การพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่
 • 4. การพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 5. การพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยติดเตียงการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ(Noncommunicable disease: NCDs)
 • ลงพื้นที่เยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ --> อ่านทั้งหมด
 • การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมของ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --> อ่านทั้งหมด
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตําบลชุมโค --> อ่านทั้งหมด