KMITL PRINCE OF CHUMPHON CAMPUS BETAGRO AREA-BASED CHUMKO COMMUNITY COLLABORATION

 • จันทร์ - เสาร์ ( 08.30 น. - 16.30 น.)

  เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
 • อีเมลผู้ประสานงาน KBAC

  autthawutkr@betagro.com
 • ติดต่อ นายชาติวุฒิ พลนิล

  08-9726-1687

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยใช้ต้นแบบช่องสาริกาโมเดล

“ช่องสาริกา โมเดล” นับเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของเครือเบทาโกร ที่ได้นำแนวคิดในด้าน Productivity Management เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านใน ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 • ส่งเสริมให้ชาวบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มผลผลิตในอาชีพหลัก (มันสำปะหลัง,ข้าวโพด,อ้อย,ข้าว)
 • ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ลดค่าใช้จ่าย โดยนำแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (ปลูกเอง กินเอง เหลือขาย รู้จักจดบัญชีรับจ่าย)
 • Holistic Area-based Community Development : HAB --> อ่านทั้งหมด
 • ช่องสาริกาโมเดล Holistic Area-based community development (HAB) --> อ่านทั้งหมด
 • SD Implementation --> อ่านทั้งหมด
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม --> อ่านทั้งหมด