หลักสูตร

Download ลายละเอียดเล่มหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus Information Engineering.

ภาควิชา

วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษาโดยประมาณ เหมาจ่าย 20,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

145 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
– หลักสูตรปริญญาตรี แบบกว้าหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
– หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
– รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
– เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
– ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการการศึกษาปกติ ข้อกําหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มีการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

การดำเนินการหลักสูตร

ดำเนินการเรียนการสอน ในวัน – เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา

– จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
– จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา
– จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
– จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น