เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสารสนเทศ โดยให้การศึกษาพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ แต่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ที่ต้องมีการผสมผสานของเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการให้บริการสารสนเทศภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่

ความสำคัญ

  เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงทำให้การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศนั้นจัดได้ว่ามีความสำคัญในระดับประเทศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่มีความรู้เชิงลึกทำให้สามารถทำงานทางด้านการพัฒนาและวิจัยต่อไปได้

วัตถุประสงค์

  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการสารสนเทศภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว

  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงหลายด้านเข้าด้วยกัน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ

  เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมสารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

บุคลากรหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.วิสิทธ์ เอกวานิช
ดร.ศรีรัตน์ ช่วยบุญ
ผศ.วชร กาลาสี
ผศ.ดร.ดิษฐพร ตุงโสธานนท์
ผศ.ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
ผศ.วรรษชล วัฒนะ
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล
รศ.ดร.ศิระ สายศร
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพันธ์